Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

nikelline
9296 f66f
Reposted fromursa-major ursa-major viaphilomath philomath
nikelline
4076 9231
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere
nikelline
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaRozaa Rozaa
nikelline
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaRozaa Rozaa
nikelline
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaNataly Nataly

August 20 2017

nikelline
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaRozaa Rozaa
nikelline
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viaRozaa Rozaa
nikelline
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viasatyra satyra
nikelline
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viaphilomath philomath
nikelline
8884 1483
Reposted frombyheart byheart viaphilomath philomath
nikelline
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaphilomath philomath
nikelline
2046 14f5
Reposted frommartynkowa martynkowa viaimchuckbasss imchuckbasss
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaucieknijmi ucieknijmi
nikelline
nikelline
nikelline
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaphilomath philomath
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viaphilomath philomath
nikelline
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viaphilomath philomath
nikelline
9296 f66f
Reposted fromursa-major ursa-major viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl