Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

nikelline
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
nikelline
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viatarczyn tarczyn

October 28 2017

8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love viatake-care take-care
nikelline
3765 1edb
Reposted fromretro-girl retro-girl viatake-care take-care
nikelline
1029 711d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
nikelline
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatake-care take-care
nikelline

October 27 2017

nikelline
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamems mems
3019 e24a 500
6535 1b23 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamems mems
nikelline
7304 4d76 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
nikelline
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamems mems
nikelline
3365 6cd4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems
nikelline
nikelline
8264 fc2e 500
Reposted fromsaltwater saltwater viaphilomath philomath
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
nikelline
4209 209f 500
Reposted fromumorusana umorusana viaphilomath philomath
7102 4695 500
nikelline
0819 e618
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl