Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

nikelline
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
nikelline
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
nikelline
nikelline
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
nikelline
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
nikelline
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamems mems

June 05 2018

nikelline
3453 4f51 500
Reposted frompiehus piehus viamems mems
nikelline
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamems mems
nikelline
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viamems mems
nikelline
Reposted fromshakeme shakeme viamems mems
nikelline
nikelline
5278 6c28
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamems mems
nikelline
9531 6cc2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamems mems
nikelline
0274 b79b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamems mems
nikelline
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamems mems
nikelline
5694 0415 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamems mems
nikelline
7875 3210 500
Tyle wygrać.
Reposted frommems mems
nikelline
7059 f5c3
nikelline
nikelline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl